En av fysikena mest genomgripande grundsatser är Maxwells andra huvudsats, den om entropins ständiga tillväxt.

Entropi är ett mått på oordning, eller frånvaro av strukturer.  Ju högre entropi, desto mindre ordning och struktur.

Universum går ständigt mot utjämning, utslätande och nedbrytning av alla kända strukturer. Till slut faller även materien självt sönder och återgår till den energi den en gång föddes ur genom fluktuationer i Higgsfältet downloaden xnview.

När vi säger att tiden går sin gilla gång, så har vi inget annat bevis för detta än just entropins ständiga tillväxt. Vi ser aldrig att grädden hoppar upp ur kaffekoppen och tillbaks ned i snipan, Inte heller att det tappade ägget plockar ihop sina trasiga delar och flyger tillbaks upp ihanden. Det som är förlorat är förlorat för gott.  Själva blir vi aldrig heller yngre. Det är det vi kallar tidens gång, men är egentligen en rent fysikalisk lagbunden förändring herunterladen.

Om vi kastar upp en kortlek i luften så kan korten ramla ned i en mängd olika kombinationer, närmare bestämt 52 (!) (utläses 52 fakultet och beräknas genom att man multiplicerar 52*51*50*49*48*47*…..osv).  Av det förstår vi att den enda gången de ramlar ned i perfekt ordningsföljd, så som kortleken levererades, är tämligen sällsynt högoddsare, men inte omöjligt. Och skulle vi ha riktigt gott om tid att om och om igen kasta up kortleken, så skulle den perfekta ordningen inträffa någon gång. Universum har gott om tid garmin data.

För kortleken i sig innebär inte straigt flush något mer speciellt än vilken som helst av alla andra kombinationer vi kallar kaotiska. Jag tror att ordning bara är en liten del av kaos och att allt ingår i kaos, att hela vår tillvaro ingår i kaos. Somliga kallar det skapelsen !

Om du pressar in ett kilo vätgas i en stålflaska, så kan varje enskild gasmolekyl befinna sig i en viss maximal mängd olika ställen i förhållande till alla andra gasmolekyler windows-10-update-assistant herunterladen. Vi kan då hävda att entropin kan ha ett maximalt värde. Om vi då stopper in ytterligare ett kilo vätgas så dubbleras antalet molekyler varför den maximala entropin (oordningen)) kan anta dubbelt så högt värde. Samma sak om vi bibehåller samma gasmängd men dubblerar flaskans volym. Även då kan vi med rätta påstå att entropins maximala värde fördubblas wot kostenlos downloaden. Direkt proportionalitet råder alltså. Och så är fallet även i stor skala i vår 4dimensionella rumtid (3 rumsdimensioner + 1 tidsdimension).

Utom på ett speciellt ställe, nämligen i ett svart hål.

Ett svart hål kan bara innehålla 3 egenskaper: Massa, laddning och rotation.  Alla andra egenskaper förloras när materia faller in i ett svart hål.  Under 1970-talet upptäckte Jacob Bekenstein och Stewen Hawkins att entropin ges en annan förutsättning i ett svart hål whatsapp videos for free Christmas. Till skillnad mot övriga delar av universum är inte entropin proportionell mot det svarta hålets volym utan mot dess yta ! Och detta är mycker mystiskt och märkligt.

I ett svart hål härskar univerums svagaste kraft – gravitaionen.  Gravitaionen hittar materines viloläge färst när den antagit formen av ett klot kostenlose beats downloaden. Därför är strjärnor och planeter tämligen runda, medan ett svart hål är väldigt perfekt sfäriskt klot.  Och här kommer det märkliga. Hos ett klot växer ytan med kvadraten medan volymen växer med kubiken. Ju större klot, desto större blir skillnaden mellan yta och volym. Om ett klots diameter ökar med en faktor 10 så ökar ytan med en faktor 100,  medan volymen ökar med en faktor 1000 v&g plan downloaden. Jämför vi med ett större klot där diametern ökat med faktorn 100, så ökar ytan med 10 000 medan volymen blir 1 000 000 gånger större.

I det svarta hålet går det inte att pressa samman materia mer , så när du släpper in mer gas i ett svart hål kommer dess volym att växa lika mycket som den materia du stjälper dit. I ett svart hål har entropin uppnätt sitt absolut maximala värde som man inte kan öka ytterligare.  I ett svart hål har entropins tillväxt nått vägs ände herunterladen. Somliga kanske skulle tolka det som att materien uppnått nirvana. Själv tror jag att när kaos nått sitt maxiamala värdetillstånd har vi uppnått den totala symmetrin, ett närmast gudomligt tillstånd där alla möjligheter öppnas. Kanske den lägsta formen av ordning och struktur är början på något helt nytt och därigenom den mest stabila ordning vi kan föreställa oss?

Min egen erfarenhet är nåmligen att det mesta här i tillvaron blir till sin egen motsats om man driver dess egenskaper till sina extremer, så varför skulle våra begränsade uppfattningar om ordning kontra oreda vara undantaget ?  En bild av gud som en ”fader” synes mig infantil och enfaldig herunterladen. Bilden av en ”matrix” likaså. Däremot kan jag finna det meningsfullt att försöka hänga med när matematiker som t´Hoofts och Susskinds hävdarden Holografiska principen, att vår tillvaro i 3 dimensioner ärendast en återspegling eller reflex från en yta. De finner det naturligt att universums mest grundläggande element, dess mest grundläggande beståndsdelar, som även uppbär dess frihetsgrader (entropi), bör leva på dess yta och inte i dess volym, varför det vi upplever som volym egentligen bara är en typ av hologram.  Jag klarar inte riktigt av att följa deras bevisföring. utan måste nöja mig med att deras tes tycks ha en bred förankring i samma forskarkretsar.  Fysiken skulle alltså fungera som universums laser som projicerar de verkliga förloppen från en yta. Och det är här hela fysiken börjar övergå i teologi ?

Vare sig universum är oändligt eller krökt in i sig självt som en TV-spelskärm, måste en sådan fjärran ytan befinna sig någonstans. Det är här jag börjar få svårt att kategoriskt avfärda skapelseegenskaperna.  Om man bara kunde få veta ?