Här kan du se vilka direktiv utredningen haft och vilka som deltagit i arbetet:

Till statsrådet och chefen för Miljödepartementet

Regeringen beslutade den 4 april 2012 (dir excel für windows xp kostenlosen. 2012:29) att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över reglerna om vattenverksamhet i MB och LSV. Den 31 maj 2012 beslutade regeringen genom tilläggsdirektiv (dir alte teamviewer version downloaden. 2012:60) att uppdraget även skulle omfatta en särskild analys av 4 kap. 6 § MB. Detta uppdrag redovisades i ett delbetänkande den 10 januari 2013 (SOU 2012:89) unicorn images to download.

Den 27 mars 2013 beslutade regeringen om ytterligare ett tilläggsdirektiv (dir. 2013:37). Enligt detta direktiv, genom vilket utredningstiden förlängdes, ska den del av huvuduppdraget som avser analys av rättskraftens räckvidd i fråga om sådana tillstånd och äldre rättigheter som meddelats före ikraftträdandet av ÄVL redovisas i ett delbetänkande senast den 1 oktober 2013 java 6 herunterladen.

Utredningen har antagit namnet Vattenverksamhetsutredningen.

Den 4 april 2012 förordnades hovrättsrådet Henrik Löv att varasärskild utredare herunterladen.

Som experter i utredningen förordnades fr.o.m. den 30 augusti 2012

departementssekreteraren Helena André, Miljödepartementet,

advokatfiskalen Karolina Ardesjö Lundén, Kammarkollegiet,

ordföranden Christer Borg, Älvräddarnas Samorganisation,

fil.dr netflix herunterladen linux. Tina Buckland, Länsstyrelsen i Västerbottens län,

departementssekreteraren Anna Carlsson, Näringsdepartementet,

miljöjuristen Joanna Cornelius, Naturskyddsföreningen,

departementssekreteraren Keijo Ekelund, Försvarsdepartementet,

sötvattenexperten Anna Forslund, Världsnaturfonden,

handläggaren Katarina Jacobson, Energimyndigheten,

enhetschefen Tomas Johansson, Jordbruksverket,

sakkunnige Walter Johansson, Svensk Vattenkraftförening,

tekniska rådet Bengt Jonsson, Mark- och miljööverdomstolen,

departementssekreteraren Anna Josefsson, Miljödepartementet,

biträdande vattenvårdsdirektören Joakim Kruse, Vattenmyndigheten Bottenhavet,

tekn.dr maya herunterladen. Kristin Land, Lantmäteriet,

förbundsjuristen Anna Marcusson, Sveriges kommuner och landsting,

sakkunnige Roland Norlén, Sveriges Fiskares Riksförbund,

generalsekreteraren Stefan Nyström, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, verksjuristen Erika Palmheden, Naturvårdsverket,

enhetschefen Lennart Sorby, Havs- och vattenmyndigheten,

ämnesrådet Ingrid Svedinger, Landsbygdsdepartementet,

rådmannen Göran Stenman, Mark- och miljödomstolen i Vänersborg,

verksjuristen Harald Troive, Trafikverket,

enhetschefen Kristian Wennberg, Länsstyrelsen i Skåne län,

förbundsjuristen Ulf Wickström, Lantbrukarnas Riksförbund,

sakkunnige Gun Åhrling-Rundström, Svensk Energi,

departementssekreteraren Björn Åsgård, Landsbygdsdepartementet books in pdf.

Erika Palmheden entledigades fr.o.m. den 19 november 2012 och

istället förordnades handläggaren Anna Peters, Naturvårdsverket, som

expert fr.o.m herunterladen. den 12 november 2012.

Som sekreterare i utredningen anställdes fr.o.m. den 1 juli 2012

hovrättsassessorn Li Brismo och länsassessorn Kristina Dreijer och

fr.o.m fotos von webseitenen. den 19 augusti 2013 hovrättsassessorn Christina Ericson.

Utredningen överlämnar härmed delbetänkandet

Ny tid  ny prövning – förslag till ändrade vattenrättsliga regler

Med detta är uppdraget enligt tilläggsdirektivet (dir. 2013:37) slutfört. 

Stockholm i september 2013

Henrik Löv

 / Li Brismo, Kristina Dreijer, Christina Ericson