Sammanfattning

Allmänt om uppdraget

 Vattenverksamhetsutredningen behandlar i detta delbetänkande sina ställningstaganden avseende analys av rättskraftens räckvidd i fråga om sådana tillstånd och äldre rättigheter som meddelats före MB:s ikraftträdande. Utredningen föreslår hur man på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt kan se till att de anläggningar som inte har tillstånd enligt MB utformas och drivs på ett sådant sätt att MB:s  hänsynsregler och EU-rättens krav i förhållande till vattenkvalitet och påverkan på djur och växtliv uppfylls. Allt i enlighet med tilläggsdirektivet 2013:37 och huvuddirektivet 2012:29.

Efter en inledande beskrivning av betänkandets innehåll och dess anknytning till utredningens fortsatta arbete (kapitel 2) lämnas en översiktlig redovisning av det svenska miljömålssystemet och de regler i MB som är av intresse för den fortsatta framställningen (kapitel 3) internet radio. Därefter följer en bakgrundsredogörelse om vattenverksamheter som utifrån utredningsdirektiven ofrånkomligen koncentreras på den typ av vattenverksamhet och anläggningar som har samband med vattenkraft (kapitel 4).

 

EU-rätt (kapitel 5)

Utredningens uppdrag berör i enlighet med direktiven förutom inhemsk rätt även EU-rättens krav i förhållande till vattenkvalitet och påverkan på djur- och växtliv. I betänkandet belyser utredningen framför allt regelverken kring vattenkvalitet, områdes-, art- och habitatskydd samt förnybarhetsdirektivet och ålförordningen e mail herunterladen iphone. EU:s regler om vattenkvalitet beskrivs något mer ingående. Utredningen redogör bl.a. för vilka krav som i nuläget kan utläsas av RDV (EU:s ramdirektive för Vatten förf. anm.) och lyfter vissa frågor som kan behöva utredas ytterligare.

 

Rättskraft (kapitel 6)

Utredningen analyserar rättskraftens räckvidd i fråga om äldre tillstånd och rättigheter. Utredningen  föreslår att 5 § första stycket MP förtydligas genom att det anges att endast de frågor som har prövats i äldre beslut m.m. har rättskraft enligt 24 kap psp spiele iso kostenlos downloaden. 1 § första stycket MB. Vidare införs ett nytt andra stycke för att förtydliga att rättskraften omfattar även urminnes hävd, privilegiebrev och andra sådana särskilda rättigheter att förfoga över vattnet som avses i 2 kap. 41 § ÄVL.

Det förhållandet att ett tillstånd eller en särskild rättighet omfattas av 5 § första stycket MP innebär att MB:s omprövningsregler är tillämpliga. Bestämmelsen i 34 § MP ter sig därför onödig och utredningen föreslår att den upphävs.

Ny prövning av äldre tillstånd och rättigheter (kapitel 7)

Utredningen föreslår ett system med ny prövning av de tillstånd som har meddelats före MB:s ikraftträdande och de äldre rättigheter som alltjämt har rättskraft ms dos deutsch kostenlos. Bestämmelserna är att se som övergångsbestämmelser eftersom de innebär en anpassning av tidigare tillstånd och rättigheter till MB:s krav. De placeras därför i MP som 19 a-f §§.

Enligt utredningens bedömning är det nödvändigt att åstadkomma ett system som möjliggör för tillsynsmyndigheterna att ställa krav på att alla äldre anläggningar och verksamheter bedrivs i enlighet med gällande rätt. Förslaget omfattar i nuläget inte all vattenverksamhet, utan endast tillståndspliktiga vattenregleringar, vattenbortledningar och vattenöverledningar samt för sådana verksamheter utförda vattenanläggningar openoffice. Även sådana tillståndspliktiga vattenverksamheter och anläggningar som har tillkommit före MB:s ikraftträdande och som vid sin tillkomst inte var tillståndspliktiga omfattas.

Havs- och vattenmyndigheten får i uppdrag att i samråd medKammarkollegiet och Energimyndigheten ta fram vägledande grunder för vilka verksamheter och anläggningar som ska prioriteras i denna prövning. Med stöd av vägledningen ska sedan länsstyrelserna besluta vilka verksamheter och/eller anläggningar som behöver tillstånd enligt MB och förelägga dessa verksamhetsutövare eller de som ansvarar för anläggningarnas underhåll att söka tillstånd.  I ett sådant föreläggande ska länsstyrelsen ange ett visst sista datum för när ansökan om tillstånd för fortsatt drift av verksamheten och/eller bibehållandet av anläggningen ska ha kommit in till behörig mark- och miljödomstol free Christmas motifs to download. Om en tillståndsansökan inte lämnas in inom angiven tid ska länsstyrelsen överlämna ärendet till domstolen för förordnande om att det gamla tillståndet, rättigheten eller lagligförklaringen upphör m.m.  För att länsstyrelsen ska kunna utfärda ett sådant föreläggande krävs att rättskraften för berört tillstånd, rättighet eller lagligförklaring kan upphöra. Detta anges i en ny paragraf, 5 a § MP.

I samband med att ett nytt tillstånd enligt MB meddelas eller ansökan avslås, avskrivs eller avvisas ska domstolen förordna om att det äldre tillståndet eller den äldre rättigheten upphör m.m. Avslås, avvisas eller återkallas en ansökan avseende en vattenanläggning får mark- och miljödomstolen även förordna om att anläggningen ska rivas ut instant buttons herunterladen.

Prövningen enligt MB ska ske som om det vore en helt ny verksamhet eller anläggning. Inom ramen för bedömningen enligt 2 kap. 6 § MB ska dock beaktas att det redan finns en anläggning på platsen och enligt 7 kap. 28 a § MB att verksamheten har påbörjats före den 1 juli 2001.

 

Rådighetsinskränkningar och ersättningsrätt (kapitel 8)

En ersättningsbestämmelse införs i 19 g § MP youtube premium video downloaden.

Bestämmelsen ger innehavare av tillstånd till vattenanläggning och den vattenverksamhet som bedrivs vid anläggningen rätt till ersättning, om tillståndsprövningen enligt 19 a § innebär att det allmänna inskränker den tidigare medgivna användningen av mark eller byggnad så att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller upphör. Ersättning ska betalas endast om det vid en avvägning mellan det allmännas och den enskildes intressen inte framstår som rimligt att den enskilde själv får bära kostnaderna för ingreppet. Staten ska ersätta den enskilde med skäligt belopp.

Bestämmelsen gäller även innehavare av lagligförklarad vattenanläggning och vattenverksamhet samt innehavare av sådan särskild rättighet att förfoga över vattnet som avses i 2 kap samsung kies german free. 41 § ÄVL. Utredningen föreslår att bestämmelsen endast ska gälla under en övergångstid om tio år. Detta ger  verksamhetsutövaren och/eller anläggningens ägare skälig tid att anpassa sin verksamhet och sina investeringar efter det nya kravet på tillstånd enligt MB.

 

Prövningens omfattning och ändringstillstånd (kapitel 9)

Utgångspunkten för prövningens omfattning vid ändring ska vara densamma för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Vid ändring av en verksamhet ska tillståndet som huvudregel omfatta hela verksamheten. Tillståndet får dock, om det är lämpligt, begränsas till att enbart avse ändringen (ändringstillstånd) dark series. Ändringen förs in i en ny paragraf i MB, 16 kap. 2 b §, och åtföljs av en ändring i 24 kap. 1 § MB. Detta medför att 24 kap. 5 § andra och tredje stycket MB blir tillämpliga även vid ändringstillstånd för vattenverksamhet. Den nya paragrafen innebär således att utgångspunkten för prövningens omfattning vid ändring av miljöfarlig verksamhet, såsom den angivits i förarbeten och praxis, kodifieras och att utgångspunkten för prövningens omfattning vid vattenverksamhet, såsom den angivits i praxis, ändras. Avgörande för prövningens omfattning ska, på samma sätt som i dag gäller för miljöfarlig verksamhet, vara att prövningen blir ändamålsenlig.

 

Generella föreskrifter för vattenverksamhet (kapitel 11)

Det införs ett bemyndigande för regeringen att meddela generella föreskrifter för vattenverksamheter, motsvarande det som finns för miljöfarlig verksamhet i 9 kap. 5 § MB. Bemyndigandet förs in i en ny paragraf i MB, 11 kap. 9 c §, och åtföljs av en ändring i 24 kap. 1 § MB.

Utredningen föreslår att Havs- och vattenmyndigheten ges i uppdrag att, efter samråd med Kammarkollegiet, bedöma om det är möjligt att beträffande vattenkraftverk, dammar och vattenöverledningar fastställa lämpliga och generellt tillämpbara föreskrifter om försiktighetsmått och i förekommande fall utarbeta förslag till sådana föreskrifter.

 

Tidsbegränsade tillstånd (kapitel 12)

Regeringen bör med stöd av sitt bemyndigande i 16 kap. 2 a § MB ange för vilka typer av verksamheter och anläggningar tillstånd normalt ska tidsbegränsas. Vid meddelande av tillstånd till vattenuttag, vattenreglering, vattenbortledning och vattenöverledning anser utredningen att tidsbegränsade tillstånd alltid bör meddelas.

 

Miljörapport (kapitel 13)

Det införs ett bemyndigande för regeringen att föreskriva att även den som bedriver en vattenverksamhet ska lämna miljörapport till tillsynsmyndigheten. Detta förs in i en ny paragraf i MB, 26kap. 20a §.